Notícies

 • Exposició pública del Pressupost 2016 25.11.2016

  Es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l'exercici 2016, així com la Plantilla de personal que comprèn la relació de llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 de novembre de 2016.

 • Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals 10.11.2016

  En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 8 de novembre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents: Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals. Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es publiquen a l'anunci.

 • Aprovació definitiva del Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable 02.11.2016

  De conformitat amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i atès que ha esdevingut definitiva l'aprovació inicial del Reglament del Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable del municipi de Fogars de Montclús, acordada pel Ple municipal en sessió del 12 de juliol de 2016, sense que s'hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública la seva aprovació definitiva i se'n transcriu el text íntegre.

 • Convocatòria d’ajudes en l’adquisició de llibres de text per als nens d’aquest municipi 14.10.2016

  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada l’11 d’octubre de 2016, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a les famílies en l’adquisició de llibres de text per als nens d’aquest municipi, per al curs escolar 2016-2017. Les esmentades bases podran ser consultades a les oficines municipals i al web de l’Ajuntament: www.fogarsdemontclus.cat . El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 17 d’octubre i acaba el 18 de novembre de 2016.

 • Aprovació inicial del Reglament del Servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable 01.08.2016

  El Ple d’aquesta Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el Reglament del Servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi de Fogars de Montclús, sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies, per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments. 

Més noticies

Agenda

Més actes