Notícies

 • Horari de l'Ajuntament durant la Festa Major del Roser 04.05.2017

  El divendres 5 de maig les oficines de l'Ajuntament estaran tancades.

 • Cens electoral a 1 de març de 2017 28.04.2017

  Taula del cens electoral de Fogars de Montclús tancat a data 1 de març de 2017 elaborat per l'Oficina del cens electoral. Es pot consultar al web http://www.ine.es i s'actualitza cada mes.

 • Digitalització d'actes del ple 06.04.2017

  Digitalització de les Actes del Ple de l’Ajuntament

 • Licitació del projecte Talusament i moviment de terres Mosqueroles 20.02.2017

  De conformitat amb l'acord pres pel Ple d'aquest Ajuntament de data 24 de gener de 2017, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte d'obres del projecte "Talusament i moviment de terres Mosqueroles – Unitat d'Actuació VIII", conforme a les següents dades i d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat en aquest mateix Ple.

 • Aprovació definitiva del pressupost de 2016 12.01.2017

  Ell Ple d'aquest Ajuntament va adoptar l'acord inicial que ha resultat definitiu al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar el pressupost de la Corporació i de la Societat "Serveis de Fogars de Montclús, SL." per a l'any 2016.

Més noticies

Agenda

Més actes

El 9 Nou

Carregant contingut
Més noticies