Notícies

 • Aprovació definitiva del pressupost de 2016 12.01.2017

  Ell Ple d'aquest Ajuntament va adoptar l'acord inicial que ha resultat definitiu al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar el pressupost de la Corporació i de la Societat "Serveis de Fogars de Montclús, SL." per a l'any 2016.

 • Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2017 12.01.2017

  Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.

 • Exposició pública del Pressupost 2016 25.11.2016

  Es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l'exercici 2016, així com la Plantilla de personal que comprèn la relació de llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 de novembre de 2016.

 • Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals 10.11.2016

  En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 8 de novembre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents: Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals. Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es publiquen a l'anunci.

 • Aprovació definitiva del Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable 02.11.2016

  De conformitat amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i atès que ha esdevingut definitiva l'aprovació inicial del Reglament del Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable del municipi de Fogars de Montclús, acordada pel Ple municipal en sessió del 12 de juliol de 2016, sense que s'hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública la seva aprovació definitiva i se'n transcriu el text íntegre.

Més noticies